Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov


Zodpovedný riešiteľ: Lukeš Vladimírais profil
Identifikátor: 3VEGA-10594

Anotácia
Hlavným cieľom projektu je preštudovať vzťah medzi geometriou, elektrónovou štruktúrou a energetikou homolytického a heterolytického štiepenia vybraných väzieb prírodných zlúčenín, napr. polyfenolov,
polyfenolových kyselín, karotenoidov, vitamínov a ich modelových analógov. Tieto látky zohrávajú dôležité úlohy v živých sústavách, pretože vykazujú antioxidačný účinok a rôzne biologické efekty. Fenolové látky a organické
kyseliny sú vo vodných roztokoch čiastočne disociované (deprotonizované). Experimentálne práce ukázali, že deprotonizované formy týchto látok vykazujú významne odlišný antioxidačný účinok, resp. schopnosť zhášať
voľné radikály. Termodynamika antioxidačného efektu deprotonizovaných polyfenolov a polyfenolových kyselín však nebola doteraz systematicky preštudovaná. Pri výskume budú využívané metódy kvantovej chémie.
Teoretické výsledky budú overené a korelované s experimentálnymi údajmi dostupnými v odbornej literatúre alebo s údajmi získanými z vlastných fyzikálnochemických meraní. Doba riešenia projektu je od 01 2016 do 12 2018.

Referencia
[1] Valko M., Leibfritz D., Moncoľ J., Cronin M.T.D., Mazúr M., Telser J.: Int. J. Biochem. Cell Biol. 39 (2007) 44.
[2] Zhang H.-Y.: Current Computer-Aided Drug Desing 1 (2005) 257.
[3] Litwinienko G., Ingold K.U.: J. Org. Chem. 70 (2005) 8983.
[4] Klein E., Lukeš V., Ilčin M.: Chem. Phys. 336 (2007) 51.
[5] Lengyel J., Rimarčík J., Vagánek A., Klein E.: Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (2013) 10895.


Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk